وکتور اسلیمی

مجموعه کادر و حاشیه وکتور برای متن

کادر جذاب کشیدن به دور یک متن، بیننده را به سمت داخل کادر می‌کشاند البته اگر کادر درست و به‌جا باشد