عکس سبک زندگی

زندگی با سیب و برگ خزان و فانوس قدیمی

عکس زندگی رخوت زده با سیب‌ها، چوب قدیمی، فانوس و پنجره و پرده‌های کهنه. سبک زندگی سنتی و نوستالژیک