عکس طبیعت

تارهای عنکبوت با با قطرات آب حاضر در شاخه‌های درخت جنگل

عکسی زیبا از طبیعت جذاب سرسبز جنگل‌هایی با شاخه‌های تنیده با تارهای عنکبوت در هوایی مرطوب و عالی