وکتور غذا

پست مربعی اینستاگرام با تم فست‌فود

پست‌های اینستاگرام می‌توانند از یک یا چند زمینه گرافیکی تبعیت کنند یا هرکدام بدون تم و زمینه منتشر و توزیع گردند. دیجیتال مارکترها توصیه به استفاده از زمینه‌ی یکسان در پست‌های اینستاگرام دارند که ما نیز پیشنهاد می‌کنیم. فایل وکتور چند زمینه مربعی مخصوص اینستاگرام آماده دانلود است.