هنری طراحی

انگیزه ای به بزرگی نقاشی های رئال

Mariusz Kedzierski" 23" ساله، یک نقاش اهل لهستان است. او علاقه خاص به نقاشی سبک رئال دارد به ویژه چهره دارد. به گفته خود او کار هایش هی چیز منحصر به فردی ندارد به جز اینکه این نقاش به صورت مادرزاد بدون دست به دنیا آمده است. اما این محدودیت هیچ گاه مانع رسیدن او به جایگاه فعلیش نشده است. در حال حاضر حدود 7 سال است که این پسر جوان نقاشی را به عنوان راهی برای گذران زندگی انتخاب کرده است.